PROGRAM
TIME SATURDAY, 6 JULY, 2013
8:30 INVITED SESSION #1 (Chair: Donné)
  I6.502 Anderegg    
9:00 DIAG SESSION #1 (Chair: Donné)
  O6.504 Hillesheim    
  O6.505 Melnikov    
  O6.506 Pandya    
9:45 INVITED SESSION #2 (Chair: Ratynskaia)
  I6.501 Kudryavtsev    
10:15 POSTER SESSION with COFFEE
  P6.001-P6.023
12:00 DIAG SESSION #2 (Chair: Ratynskaia)
  O6.501 Koepke    
  O6.502 Demidov    
  O6.503 Laan    
12:45 LUNCH
13:45 INVITED SESSION #3 (Chair:TBA)
  I6.503  Ducret    
14:15 DIAG SESSION #3 (Chair: TBA)
  O6.507 Agostini    
  O6.508 Baggio    
  O6.510 Bonheure    
15:00 COFFEE
15:20 DIAG SESSION #4 (Chair: Mazon)
  O6.511 Pace    
  O6.512 Jacobsen    
15:50 INVITED SESSION #4 (Chair: Mazon)
  I6.504  Unterberg    
16:20 CLOSING